API TESTING – POSTMAN

QA/QC May 25, 2021

I. Các biến trong Postman và cách sử dụng

Khi sử dụng Postman để test API, khi tạo request có rất nhiều các giá trị chúng ta phải nhập đi nhập lại nhiều lần, ví dụ như domain, hoặc là giá trị truyền lên, để giải quyết vấn đề này, Postman cung cấp 5 loại variables có phạm vi sử dụng khác nhau

1. Global

2. Collection

3. Environment

4. Data

5. Local

1.    Biến Global

- Là các biến có thể sử dụng cho tất cả các request trong postman, bất kể chúng thuộc colletion nào

- Làm việc với biến Global:

Thông qua bảng điều khiển Postman

+ Click vào biểu tượng con mắt bên cạnh phần chọn environment thì phần để set biến Global sẽ xuất hiện -> sau đó Edit ở phần biến Global -> Nhập tên và Initial value của biến vào và click Save

+ Giá trị nhập ở Initial value là giá trị ban đầu của biến đó, current value là giá trị hiện tại của biến đó khi nó được set hoặc update trong các request sử dụng biến này

Sử dụng script:

+ Sử dụng lệnh “pm.globals”

2. Biến Collection

-       Chỉ sử dụng được với collection đang xét, không thể sử dụng với collection khác

-       Làm việc với biến collection:

Sử dụng bảng điều khiển của Postman

Sử dụng script:

+ Sử dụng lệnh : “pm.collectionVariables”

3. Biến Environment

-       Là biến chỉ sử dụng được trong môi trường đang xét, không thể sử dụng cho các môi trường khác

-       Làm việc với biến collection:

Sử dụng bảng điều khiển của Postman

Sử dụng Script

+ Sử dụng lệnh “pm.environment”

4. Biến Local

-       Biến này chỉ khởi tạo khi ấn request bắt đầu và clear toàn bộ khi finish khi request kết thúc.

-       Chỉ có thể làm việc với biến này thông qua script:

5. Biến Data

-       Là biến được lấy từ việc đọc CSV thông qua thực hiện Runner collection

-       Cách lấy giá trị của biến Data:

pm.interationData.get(‘ten bien’)

II. Cách sử dụng file data csv để chạy test

Step 1: Chuẩn bị data dạng csv

Postman sẽ lấy tiêu đề của mỗi cột làm tên biến, khi sử dụng lệnh {{ten_bien}} để nhận các biến trong file csv thì các biến này được gọi là biến Data

- Sử dụng api create user:

+  URL: https://reqres.in/api/users

+ Method: Post

+ Truyền vào Body:

{

"name": "{{name}}",

"job": "{{job}}"

}

Nội dung trong file csv như sau:

Step 2: Sử dụng runner collection của postman theo các bước sau:

-       Mở runner của collection

-       Chọn file csv đã tạo

-       Ấn Run Test

Khi đó các biến data “name” và “job” trong phần request Body sẽ lấy các giá trị của từng dòng trong file CVS để chạy api và trả về kết quả

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.