Sử dụng Cocoapods hiệu quả với nhiều version

iOS Oct 01, 2020

Hiện nay, Cocoapods là một trong những package manager (quản lý thư viện) phổ biến nhất dành cho các lập trình viên iOS, bên cạnh Carthage. Với những bạn chưa biết hay chưa nắm được cách cài đặt và sử dụng Cocoapods, thì có thể truy cập vào https://cocoapods.org để tìm hiểu.

Sau khi sử dụng Cocoapods trong project thì chúng ta có thêm các thành phần sau:
- Podfile
- Podfile.lock
- Workspace
- Thư mục Pods
Trong đó file Podfile.lock, có tác dụng đảm bảo sự thống nhất version của các pod được sử dụng, tuy nhiên lại thường bị bỏ qua (trong .gitignore) hoặc sử dụng không hiệu quả. Một trong những nguyên nhấn chính dẫn đến việc sử dụng thiếu hiệu quả đó là do các thành viên trong team sử dụng các version Cocoapods khác nhau dẫn đến sự khác biệt khi cài đặt các pod. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta có thể cài đặt và sử dụng nhiều version Cocoapods để có thể đảm bảo tính nhất quán của pods.

Để cài đặt một version Cocoapods cụ thể thì chỉ cần bật Terminal và chạy command:

sudo gem install cocoapods -v 1.9.1
Cài đặt cocoapods version 1.9.1

Để kiểm tra đã cài version cocoapods hay chưa thì chạy lệnh

pod _1.9.1_ --version
Kiểm tra version 1.9.1 đã được cài chưa

Để sử dụng một phiên bản cocopods để cài đặt thì chạy lệnh

pod _1.9.1_ install
Cài đặt pods với cocoapods version 1.9.1

Để biết Podfile.Lock được cài bằng version nào thì có thể mở file bằng Xcode hoặc Visual Studio Code rồi kiểm tra dòng cuối cùng để xem version được dùng để cài pods trước đó.

COCOAPODS: 1.9.3

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.