HTTP status codes hay gặp khi test API

Feb 17, 2021

Trong mô hình hệ thống dự án dùng API thì client và server sẽ tách dời nhau. Vì thế bạn không cần quan tâm client sẽ validate như thế nào trong giai đoạn test API, cái bạn cần quan tâm chính là sự hoạt động của Server thông qua API.

Server sẽ phải làm đẩy đủ các validatation, business, security như client. Và để kiểm tra được Server có làm đúng yêu cầu hay không chúng ta cần  input đầu vào và Test case dành cho API.

Mỗi khi bạn thực thi một API thì nó sẽ trả về cho bạn status code tương ứng, tôi sẽ tổng hợp lại các status code hay gặp nhất như sau:

1. Đầu 2xx: Đầu status thành công:
• 200 OK: Request đã được tiếp nhận và xử lý thành công.
• 201 Created: Request đã được xử lý, kết quả của việc xử lý tạo ra một resource mới.
• 202 Accepted: Request được chấp nhận cho xử lý, nhưng việc xử lý chưa hoàn thành.


2. Đầu 4xx: Client Error (Lỗi Client):
• 400 Bad Request: Server không thể xử lý hoặc sẽ không xử lý các request lỗi của phía client.
• 401 Unauthorized: Tương tự như 403 Forbidden nhưng được sử dụng khi yêu cầu xác thực là bắt buộc và đã không thành công. Liên quan đến Authentication và Authorization
• 403 Forbidden: Request là hợp lệ nhưng server từ chối đáp ứng nó. Nó có nghĩa là trái phép, người dùng không có quyền tiếp cận với các tài nguyên. Liên quan đến Authentication và Authorization.
• 404 Not Found: Các thông tin dữ liệu request truyền lên hiện tại không tìm được trên server.


3. 5xx: Server Error (Lỗi Server)
• 500 Internal Server Error: Một thông báo chung chung, được đưa ra khi Server gặp phải một trường hợp bất ngờ. Thường sẽ là lỗi do server gập sự cố khi gọi request lên.

Còn rất nhiều các đầu lỗi nữa bạn tham khảo thêm nhé : https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.