Makefile đơn giản quản lí process

tips Oct 23, 2020

Hello anh em, mình là shun đây. Để mở màn cho bài viết đầu tiên mình sẽ share 1 tips nhẹ nhàng hi vọng có ích cho mọi người. :))

Vấn đề: Khi bạn đang chạy process ở background mà muốn tắt nó đi thì bạn sẽ làm thế nào ?

Cách thông thường thì dùng ps aux để tìm pid của process đang chạy rồi dùng lệnh kill pid để kill process.

Tips : Sử dụng make file để quản lí. Khi khởi chạy process thì lưu pid của nó vào 1 file. Khi muốn kill thì cần đọc pid từ file rồi kill nó thôi.

Ví dụ makefile

start:
    {command} > /dev/null 2>&1 & echo $$! > ./{tên_pid_file}.pid
stop: 
    kill `cat ./{tên_pid_file}.pid` || true
    rm -f {ten_pid_file}

Chỉ đơn giản vây thôi. Khi muốn start process thì make start khi muốn dừng lại thì make stop

Vậy là chỉ với 1 make file đơn giản lại có thể quản lí process mà không cần phải thao tác nhiều =)))

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.