Tầm quan trọng của việc xây dựng Test Plan (Past 2)

QA/QC Feb 03, 2021

Bước 4 > Define Test Criteria

Test Criteria (tiêu chí test) là một tiêu chuẩn hoặc quy tắc mà một quy trình test hoặc đánh giá test dựa vào. Có 2 loại tiêu chí test như sau:

Suspension Criteria (tiêu chí đình chỉ)

Chỉ định tiêu chí này chỉ quan trọng cho một thử nghiệm. Nếu các tiêu chí đình chỉ được đáp ứng trong quá trình test, chu kỳ test đang hoạt động sẽ bị tạm ngưng cho đến khi tiêu chí đó được giải quyết.

Test Plan VD: Nếu các thành viên trong nhóm của bạn báo cáo rằng có 40% trường hợp test không pass, bạn nên tạm dừng test cho đến khi nhóm phát triển khắc phục tất cả các trường hợp không pass này.


Exit Criteria (tiêu chí đóng)

Nó chỉ định các tiêu chí biểu thị sự hoàn thành thành công của một giai đoạn test. Các Exit Criteria là kết quả mục tiêu của test và cần thiết để tiếp tục giai đoạn phát triển tiếp theo. Ví dụ: 95% tất cả các case test quan trọng phải pass.

Một số phương pháp xác định Exit Criteria là bằng cách chỉ định tỷ lệ chạy được và tỷ vượt qua.

 • Run rate (tỷ lệ chạy được) là tỷ lệ giữa số Test cases được thực hiện/tổng số Test cases của Test specification. Ví dụ: Có tổng 120 TCs, nhưng tester chỉ test được 100 TCs → Tỉ lệ chạy là 100/120=0,83 (83%)
 • Pass rate (tỷ lệ pass) là tỷ lệ giữa số Test cases được thông qua/số Test cases đã thực hiện test . Ví dụ: trong 100 TCs đã test thì có 80 TCs pass → tỷ lệ pass là 80/100=0,8 (80%)

Dữ liệu này có thể được truy xuất trong tài liệu Test Metric documents.

 • Run rate bắt buộc phải là 100% trừ khi có lý do rõ ràng.
 • Pass rate phụ thuộc vào phạm vi dự án, nhưng đạt được tỷ lệ pass cao là một mục tiêu.

VD về Test Plan: Nhóm của bạn đã thực hiện các Test case. Họ báo cáo kết quả test cho bạn và muốn bạn xác nhận Exit Criteria.


Trong trường hợp trên, Run rate bắt buộc phải là 100%, nhưng team test lại chỉ hoàn thành 90% TCs. Nó có nghĩa là Run rate không thỏa mãn, vì vậy KHÔNG xác nhận Exit Criteria.


Bước 5 > Resource Planning

Resource Plan (Kế hoạch nguồn lực) là một bản tóm tắt chi tiết về tất cả các loại nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của dự án. Nguồn lực có thể là con người, trang thiết bị và vật liệu cần thiết để hoàn thành một dự án.

Lập Resource Plan là yếu tố quan trọng của việc lập Test Plan vì giúp xác định số lượng nguồn lực (nhân viên, trang thiết bị,..v..v..) sẽ được sử dụng cho dự án. Do đó, Test Manager có thể đưa ra schedule & estimation chính xác cho dự án.

Phần này đại diện cho các tài nguyên được đề xuất cho dự án của bạn.

Human Resource

Bảng sau đại diện cho các thành viên khác nhau trong nhóm dự án của bạn.

System Resource

Đối với testing, một ứng dụng Web, bạn nên lập kế hoạch tài nguyên như bảng sau:

Bước 6 > Plan Test Environment

Test Environment là gì?

Test environment (môi trường thử nghiệm) là một thiết lập của phần mềm và phần cứng mà nhóm test  sẽ thực hiện các trường hợp kiểm thử. Môi trường thử nghiệm bao gồm môi trường kinh doanh và người dùng thực, cũng như các môi trường vật lý chẳng hạn như server, môi trường chạy giao diện người dùng.

Cách thiết lập Test Environment

Bạn nên hỏi Developer một số câu hỏi để hiểu rõ ứng dụng đang test. Đây là một số câu hỏi được đề xuất. Tất nhiên bạn có thể hỏi những câu hỏi khác nếu cần.

 • Kết nối người dùng tối đa mà trang Web này có thể xử lý cùng lúc là bao nhiêu?
 • Yêu cầu phần cứng/phần mềm để setting Web này là gì?
 • PC của user có cần bất kỳ cài đặt cụ thể nào để duyệt trang Web không?Bước 7 > Schedule & Estimation

Hãy đưa Test estimation (ước tính thử nghiệm) cũng như Schedule vào Test Plan

Trong giai đoạn Test Estimation, giả sử bạn chia toàn bộ dự án thành các nhiệm vụ nhỏ và thêm ước tính cho từng nhiệm vụ như bên dưới

Sau đó, bạn tạo schedule để hoàn thành các công việc này.

Making Schedule là một thuật ngữ phổ biến trong quản lý dự án. Bằng cách tạo một lịch trình vững chắc trong Test Plan, Test Manager có thể sử dụng nó như một công cụ để theo dõi tiến độ dự án, kiểm soát chi phí vượt quá.

Để tạo Schedule dự án, Test Manager cần một số loại đầu vào như sau:

 • Employee and project deadline: ngày làm việc, thời hạn dự án, nguồn lực sẵn có là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ
 • Project estimation: dựa trên ước tính, Test Manager biết được mất bao lâu để hoàn thành dự án. Vì vậy, có thể đưa ra lịch trình dự án phù hợp
 • Project Risk: hiểu rủi ro giúp Test Manager thêm đủ thời gian vào lịch trình dự án để đối phó với rủi ro


Bước 8 > Test Deliverables

Test Deliverables là danh sách tất cả các tài liệu, công cụ và các thành phần khác phải được phát triển và duy trì để hỗ trợ effort test.

Có các phân phối thử nghiệm khác nhau ở mọi giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.


Test Deliverables được cung cấp trước giai đoạn test

 • Tài liệu Test Plans
 • Tài liệu Test cases
 • Tài liệu Test Design

Test Deliverables được cung cấp trong quá trình test

 • Test Scripts
 • Simulators
 • Test Data
 • Test Traceability Matrix
 • Error logs và execution logs

Test Deliverables được cung cấp sau khi các chu kỳ test kết thúc

 • Test Results/reports
 • Defect Report
 • Installation/ Test procedures guidelines
 • Release notes


Nguồn bài viết: https://www.guru99.com/what-everybody-ought-to-know-about-test-planing.html

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.